Rozdział II

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Celami Stowarzyszenia są:

1. działanie na rzecz integracji środowiska kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym;

2. wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;

3. popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach pokojowych w różnych częściach świata;

4. reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych;

5. działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin;

6. współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem;

7. współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele;

8. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi;

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i klubów środowiskowych;

2. przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opinii w sprawach kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

3. rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych kombatantów misji pokojowych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w tych misjach;

4. inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby, pomocy dla osób określonych w pkt.3;

5. organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, a także współuczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych roli ONZ i innych organizacji służących zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa oraz udziałowi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w misjach pokojowych ONZ;

6. zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz państwowych i samorządowych;

7. umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych w kraju i za granicą;

8. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;

Możliwość komentowania jest wyłączona.