Rozdział I

Uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 25.10.2003 r.

Na mocy art. 17 prawa o stowarzyszeniach Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych posiada osobowość prawną i jako takie postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.04.2003. zostało wpisane do krajowego rejestru sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydział XIX gospodarczy, pod numerem KRS 0000158391

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych misjach międzynarodowych. Celem tych misji jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata oraz wygaszanie konfliktów zbrojnych.
Rozproszeni po całym kraju kombatanci misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych pragną kultywować tradycje związane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji pokojowych wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymywania nawiązanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby osobistych więzi i przyjaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych szeregach kombatantów misji pokojowych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z pn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.

2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa.

§ 3

Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§ 4

Stowarzyszenie i wszystkie jego ogniwa terenowe zachowują w swej działalności statutowej neutralność partyjną i tolerancję światopoglądową.

§ 5

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obszarze mandatowym misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych w których uczestniczą obywatele polscy.

§ 6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe kombatantów poszczególnych misji pokojowych.

§ 7

1. Władze Stowarzyszenia posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzyszenia w językach obcych.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) oraz ustanowić i nadawać odznaki organizacyjne.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną i świadczenia członków, a ponadto może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działającego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzyszenia oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.