Rozdział VI

Rozdział VI
KOŁA I KLUBY STOWARZYSZENIA

1. KOŁA

§ 46

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła, tworzone na podstawie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 9 członków.

3. Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów władz, realizują cele i założenia programowe Stowarzyszenia.

§ 47

Władzami koła są:

1/ ogólne zebranie członków koła;

2/ zarząd koła;

3/ komisja rewizyjna koła;

§ 48

1. Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie członków, które odbywa się co najmniej raz na kwartał, zgodnie z planem opracowanym przez zarząd koła.

2. Zebranie koła może także zostać zwołane na wniosek Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej koła lub 1/3 liczby jego członków.

3. Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się raz na 4 lata, a ponadto zarząd koła przedstawia na zebraniach roczne sprawozdania z prowadzonej działalności.

4. Członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, o ile nie są zarazem członkami danego koła, biorą udział w zebraniach ogólnych wyłącznie z głosem doradczym.

5. Zarząd koła na 7 dni przed planowaną datą zebrania ogólnego zawiadamia członków i zaproszonych gości o miejscu, terminie i porządku obrad.

§ 49

Do kompetencji ogólnego zebrania koła należy:

1/ uchwalanie planów działania koła;

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnych koła;

3/ ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;

4/ wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej koła;

5/ wybór – według zasad ustalonych przez Zarząd Główny – delegatów na Krajowy Zjazd;

6/ przyjmowanie nowych członków i skreślanie – na podstawie postanowień zawartych w niniejszym statucie – członków należących do danego koła;

7/ podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 58.

§ 50

1. Zarząd koła składa się z 3 – 7 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika. W razie powołania zarządu liczącego powyżej 3 osób można wybrać wiceprezesa.

2. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia. Posiedzenia zarządu odbywają się według ustalonego planu, co najmniej raz w miesiącu.

§ 51

Do kompetencji zarządu koła należy:

1/ wykonywanie uchwał, wytycznych i regulaminów władz Stowarzyszenia;

2/ reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na zewnątrz;

3/ uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu koła;

4/ inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz organizacjami pozarządowymi;

5/ prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywateli polskich w misjach pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

6/ podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na danym terenie działalności koła kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

7/ otaczanie opieką i udzielanie pomocy poszkodowanym w trakcie wykonywania zadań słuzbowych poza granicami kraju kombatantom misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz ich rodzinom;

8/ pobudzanie zainteresowania lokalnych organów władzy i administracji oraz organizacji pozarządowych w celu udzielania pomocy osobom określonym w pkt. 7;

9/ prowadzenie ewidencji członków koła i zbieranie składek członkowskich;

10/ zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny;

11/ przedstawianie wniosków w sprawie wyróżnień członków koła;

12/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na ogólnych zebraniach koła;

13/ zwoływanie ogólnych zebrań koła;

§ 52

1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:

1/ kontrolowanie działalności koła, w szczególności gospodarki finansowej i regularności opłacania składek członkowskich;

2/ składanie zarządowi koła okresowych informacji z wykonania budżetu i wynikach prowadzonych kontroli;

3/ uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła;

4/ składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;

2. KLUBY ŚRODOWISKOWE

§ 53

1. Kombatanci konkretnej misji pokojowej ONZ lub innej organizacji międzynarodowej, niezależnie od przynależności do kół, mogą zrzeszać się w klubach środowiskowych.

2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkretnej misji pokojowej, bądź konkretnej zmiany (rotacji) tej misji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.