Zarząd


Prezes Koła
gen. bryg. Marek Ojrzanowski
 • Odpowada za całokształt działalności statutowej Koła.
 • Kieruje pracą Zarządu Koła.
 • Zwołuje zebrania ogólne Koła.
 • Inicjuje kontakty i współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi, cywilnymi oraz organizacjami
  społecznymi.
 • Inspiruje media oraz członków Koła do podejmowania działalności publicystycznej na tematy misji pokojowych
  ONZ w środkach masowego przekazu.
 • Reprezentuje Koło na zewnątrz.

Wiceprezes Koła
płk Adam Kulbiej
Tel: 508 422 961
 • W uzasadnionych przypadkach zastępuje prezesa.
 • Inspiruje media oraz członków Koła do podejmowania działalności publicystycznej na tematy misji pokojowych
  ONZ w środkach masowego przekazu.
 • Organizuje spotkania, prelekcje, odczyty i wystawy poświęcone roli ONZ w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz
  udziału obywateli polskich w misjach pokojowych.
 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznego planu działania Koła.

Skarbnik Koła
kpr. Edward Modrykamień
 • Prowadzi dokumentację finansową i odpowiada za prawidłową działalność finansową Koła zgodnie z „Instrukcją
  o gospodarce finansowej i rachunkowości”.
 • Zbiera składki członkowskie.
 • Dokonuje niezbędnych zakupów dla potrzeb Koła za zgodą prezesa.
 • Sporządza projekt rocznego budżetu Koła.
 • Opracowuje i składa okresowe sprawozdania działalności finansowej Koła oraz roczne sprawozdanie finansowe
  dla Zarządu Głównego.

Sekretarz Koła
Jan Biba
Tel: 605 648 997
 • Prowadzi protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań ogólnych Koła.
 • Prowadzi teczkę deklaracji członkowskich, listy obecności na zebraniach, ewidencje członków Koła, teczkę
  pism okólnych, instrukcji i uchwał, rejestr korespondencji, teczkę dokumentów wewnętrznych Koła.
 • Opracowuje sprawozdania okresowe dla Zarządu Koła i sprawozdania roczne dla Zarządu Głównego.

Członek Zarządu
mł. chor. Wiktor Pilecki

Komisja Rewizyjna Koła nr 19

płk Lech Zajda – Przewodniczący

st. chor. szt. Janusz Kłaczyński – Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. wyróżnień

płk Urbanowicz – Przewodniczący

mł. chor. Zenon Szewczuk – Członek