Zarząd


Prezes Koła
płk Adam Kulbiej
Tel: 508 422 961
 • Odpowada za całokształt działalności statutowej Koła.
 • Kieruje pracą Zarządu Koła.
 • Zwołuje zebrania ogólne Koła.
 • Inicjuje kontakty i współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi, cywilnymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Inspiruje media oraz członków Koła do podejmowania działalności publicystycznej na tematy misji pokojowych ONZ w środkach masowego przekazu.
 • Reprezentuje Koło na zewnątrz.

Wiceprezes Koła
ppłk Ryszard Kaliński
Tel: 604 209 961
 • W uzasadnionych przypadkach zastępuje prezesa.
 • Inspiruje media oraz członków Koła do podejmowania działalności publicystycznej na tematy misji pokojowych ONZ w środkach masowego przekazu.
 • Organizuje spotkania, prelekcje, odczyty i wystawy poświęcone roli ONZ w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz udziału obywateli polskich w misjach pokojowych.
 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznego planu działania Koła.

Członek Zarządu
st. chor. szt. Henryk Wojtynek
Tel: 665 676 598
 • Reprezentuje koło na zewnątrz.
 • Inicjuje kontakty i współpracę ze stowarzyszeniami kombatanckimi i instytucjami wojskowymi.
 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznego planu działania Koła.

Sekretarz Koła
Jan Biba
Tel: 605 648 997
 • Prowadzi protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań ogólnych Koła.
 • Prowadzi teczkę deklaracji członkowskich, listy obecności na zebraniach, ewidencje członków Koła, teczkę pism okólnych, instrukcji i uchwał, rejestr korespondencji, teczkę dokumentów wewnętrznych Koła.
 • Opracowuje sprawozdania okresowe dla Zarządu Koła i sprawozdania roczne dla Zarządu Głównego.

Skarbnik
Krystyna Borsa
Tel: 91 487 23 72
 • Prowadzi dokumentację finansową i odpowiada za prawidłową działalność finansową Koła zgodnie z „Instrukcją o gospodarce finansowej i rachunkowości”.
 • Zbiera składki członkowskie.
 • Dokonuje niezbędnych zakupów dla potrzeb Koła za zgodą prezesa.
 • Sporządza projekt rocznego budżetu Koła.
 • Opracowuje i składa okresowe sprawozdania działalności finansowej Koła oraz roczne sprawozdanie finansowe dla Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna Koła nr 19

Barbara Kalińska – Przewodnicząca tel: 604 200 748

Edward Modrykamień – Wiceprzewodniczący tel: 501 072 524

Mirosław Wilczek – Sekretarz tel: 507 827 668

Leszek Och – Członek Komisji Rewizyjnej tel: 608 594 479

Możliwość komentowania jest wyłączona.