Rozdział III

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, który uczestniczył lub uczestniczy w misji pokojowej ONZ albo innej organizacji międzynarodowej pod auspicjami Narodów Zjednoczonych, spełnia wymogi określone w § 2 ust. 1 niniejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświadczenie woli.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statutowe.

3. Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby, które z przyczyn dyscyplinarnych zostały odesłane z obszaru działania misji pokojowej ONZ lub innej organizacji międzynarodowej do kraju zamieszkania.

§ 14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na ogólnym zebraniu koła.

§ 15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Krajowy Zjazd;

2. uczestniczyć w zebraniach kół i klubów środowiskowych;

3. uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;

4. brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwały ich dotyczące;

5. korzystać z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia;

6. odwoływać się w sprawach osobistych do władz Stowarzyszenia;

7. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;

8. reprezentować, z upoważnienia właściwych władz, Stowarzyszenie na imprezach organizowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje pozarządowe;

9. uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

10. wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

1. realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3. przestrzegać zasad honoru oraz godności kombatanta misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

4. należeć do jednego z kół i opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legalnie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przynależności do związków wyznaniowych.

§ 19

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której ten tytuł przyznał uchwałą Zarząd Główny.

2. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach kół i w zjazdach delegatów.

§ 20

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honorująca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom pomocy w różnych formach.

2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, w którym ubiegająca się o członkostwo osoba złoży stosowne oświadczenie woli.

3. Członkostwo osoby wspierającej ustaje w trybie określonym w ust.2.

4. Do członków wspierających mają zastosowanie postanowienia § 19 ust.2 niniejszego statutu.

§ 21

1. Za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

1/ dyplom uznania lub list gratulacyjny;

2/ nagroda pieniężna lub rzeczowa;

3/ nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.

2. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właściwych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeżdżających służbowo do misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych.

§ 23

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;

2. skreślenia z listy członków;

3. śmierci członka;

§ 24

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały zarządu koła w przypadku:

1/ skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z niskich pobudek;

2/ nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad roku;

3/ naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu koła do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§ 25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecznych we władzach Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.