Rozdział VII

Rozdział VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 54

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§ 55

1. Majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności społecznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 56

1. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

2. Podstawę gospodarki finansowej władz Stowarzyszenia stanowią uchwalone przez nie budżety.

§ 57

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.

2. Do ważności oświadczeń woli nie wymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumentów Zarządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – upoważnionego wiceprezesa lub sekretarza generalnego.

§ 58

1. Każde koło ma prawo podwyższenia wpisowego i składki członkowskiej ponad ustalone w Stowarzyszeniu wysokości, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie własnych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebrania koła.

2. W szczególnych przypadkach zarząd koła może zastosować ulgi lub zwolnić z obowiązku opłaty składki członkowskiej.

3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Zarządu Głównego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.