Rozdział IV

Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 26

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą:

1/ władze terenowe;

2/ koła i kluby środowiskowe;

§ 27

1. Władze naczelne są wybierane w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Władze kół mogą być wybierane w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z decyzją zwykłej większości członków, uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu wyborczym. W tym samym trybie są wybierani Delegaci na Krajowy Zjazd.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§ 28

1. Zjazdy i zebrania Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

2. Zjazd lub zebranie zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

3. Rozpoczęcie zjazdu lub zebrania w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, pół godziny później, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie postanowiono inaczej.

§ 29

1. W razie rezygnacji członka władz Stowarzyszenia z pełnionej funkcji, władze te mogą dokooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.

2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wyborczym) koła.

3. W przypadku gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działalności władz, do których został wybrany, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może skreślić go z tej funkcji, o czym powinien zostać powiadomiony pisemnie. Od powyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebrania ogólnego koła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu.

§ 30

1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia na tym samym szczeblu.

2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu danego szczebla.

§ 31

Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane:

1/ badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;

2/ informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decyzjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków;

§ 32

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia oraz Delegatów na Krajowy Zjazd trwa 4 lata.

Możliwość komentowania jest wyłączona.