Rozdział VIII

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

1.Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

§ 60

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd większości 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 61

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia określa sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwidatora i podając warunki likwidacji.

2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.

§ 62

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.