Rozdział V

Rozdział V
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 33

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1/ Krajowy Zjazd Delegatów;

2/ Zarząd Główny;

3/ Główna Komisja Rewizyjna;

1. KRAJOWY ZJAZD

§ 34

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Liczbę Delegatów na Krajowy Zjazd każdorazowo ustala w drodze uchwały Zarząd Główny na pół roku przed terminem Zjazdu.

3. W Krajowym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – o ile nie są Delegatami – z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniach członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi Stowarzyszenia i osoby zaproszone.

§ 35

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Zarząd Główny informuje pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

3. Krajowy Zjazd obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 36

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany:

1/ z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;

2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby kół;

2. Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1pkt. 2 i 3 zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebraniach kół , a do obrad stosują się odpowiednio przepisy §§ 28 oraz 35 ust. 2 i 3 statutu.

§ 37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:

1/ uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w tym statucie;

2/ uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

3/ uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia;

4/ wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

6/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów;

7/ ocena działalności Stowarzyszenia i władz naczelnych oraz rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;

8/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

2. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 38

Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, statutu i uchwał Krajowego Zjazdu oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§ 39

1. Zarząd Główny powoływany jest w składzie 17 członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 7członków, w tym: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.

§ 40

Posiedzenie Zarządu Głównego może zostać także zwołane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 41

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami krajowego zjazdu;

2/ prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz problematyki misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;

3/ reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych, samorządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzyszeniami;

4/ współpraca i współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resortów Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym również w zakresie aktualizacji rejestrów kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych;

5/ dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej członków, w tym szczególnie kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych poszkodowanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju;

6/ podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;

7/ określanie kierunków działalności, koordynowanie, nadzorowanie oraz udzielanie pomocy kołom;

8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarządów;

9/ uchylanie uchwał kół Stowarzyszenia i ich zarządów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwał naczelnych władz Stowarzyszenia;

10/ powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie zasad ich funkcjonowania;

11/ uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podziału;

12/ zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie budżetu;

13/ rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego;

14/ składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi;

15/ zwoływanie Krajowych Zjazdów;

16/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego;

2. W przypadku utworzenia w danej miejscowości lub w jej najbliższej okolicy kilku kół Zarząd Główny Stowarzyszenia, na wniosek tych kół może określić tryb powoływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.

§ 42

1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompetencje określone w § 41 ust. 1 pkt. pkt. 1.2.3.4.5.7. oraz § § 21 i 22 statutu.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są zależnie od potrzeb, jednak co najmniej raz na 3 miesiące.

3. W posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przedstawiciele władz i organów administracji oraz organizacji pozarządowych.

4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działalności.

§ 43

Prezydium Zarządu Głównego może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia, określać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego budżetu.

3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 44

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków Stowarzyszenia, w tym jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3. Główna Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady działania pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.

§ 45

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;

2/ składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

3/ przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu budżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;

4/ możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium;

5/ nadzór nad działalnością pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia;

Możliwość komentowania jest wyłączona.